self management

לכל חניך במכינה יש אחריות על אחד התחומים במהלך השנה, כחלק מהצוותים במכינה. הצוותים הם חלק מהתפעול השוטף המכינה - החל מהזמנת האוכל והכנתו, ועד שותפות בקביעת תכנים ותכנון הסדרות והמפגשים במהלכן.
תהליך בניית הסדרות הוא חלק מתהליך הלמידה ופיתוח המסוגלות והניהול העצמי של כל חניכ/ה בצוות.

חינוך חווייתי משמעותי מבקש להעניק אחריות אישית מהחניכים, כך שכל אחד יחקור את הנושא, ייקח עליו אחריות ויעביר אותו הלאה. כך נוצר לימוד משמעותי.

הניהול העצמי הקבוצתי כולל ערב שבועי - "בצוותא" שהוא במה להחלטות הקבוצה על התנהלותה ועל בחירת צוותים לפעילויות המכינה, העלאת קשיים ופתרון בעיות בהחלטת רוב, וכל היבטי ניהול הקבוצה.

כך נלמדים הקשבה, שכנוע, ויתור ופשרה.